ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING VAN
VERFGROOTHANDELAREN IN NEDERLAND (VVVH)

Klik hier om de voorwaarden te downloaden in PDF.

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle
aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, die
door verkoper in de handel worden gebracht en/of verstrekt. Koper aanvaardt de toepasselijkheid van
deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht. Algemene of specifieke door de koper
gehanteerde Inkoopvoorwaarden worden door de verkoper niet aanvaard en zijn op de door deze
voorwaarden beheerste aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen niet van toepassing tenzij en
nadat de bedoelde Inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de verkoper (en, indien deze een
rechtspersoon is, door een bestuurder daarvan) van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke
transactie. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige Inkoopvoorwaarden zal in
geen geval met zich brengen, dat die Inkoopvoorwaarden ook op andere transacties tussen koper en
verkoper van toepassing (zullen) zijn.
Indien en voorzover een aanbieding en/of overeenkomst tussen koper en verkoper van de door deze
voorwaarden beheerste aanbiedingen en/of overeenkomsten afwijkende bepalingen bevat zonder dat
de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen
van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 2. OFFERTEN, ADVIEZEN EN BESTELLINGEN

Alle offerten zijn vrijblijvend, evenwel met dien verstande dat verkoper aan de in schriftelijke
prijsofferten opgegeven netto prijzen is gebonden gedurende een periode van 14 dagen, te rekenen
van de verzending van de betreffende prijsofferte. Alle prijzen zijn in netto contant, zonder korting en
exclusief ten tijde van de levering verschuldigde belastingen. Wordt een bestelling gedaan zonder dat
een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze ongeacht vroeger gemaakte offerte of
vroeger berekende prijs, tegen de ten tijde van de uitvoering der bestelling geldende prijs uitgevoerd.
Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10% toegelaten met dien verstande, dat
koper verplicht is 10% minder of meer te ontvangen en te betalen, zulks met een minimum van 1 kg.,
respectievelijk 1 ltr. Verkoper is indien hij niet aan een terzake uitgebrachte offerte is gehouden
gerechtigd orders niet te accepteren. Hij is in dat geval gehouden koper daarvan bericht te zenden
binnen 5 werkdagen, te rekenen van de ontvangst van de order.

Artikel 3. LEVERING

Verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal op het afgesproken tijdstip
aan koper aan te bieden. Het rapport van degene, die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige
bewijs van aanbod tot levering indien koper weigert de goederen in ontvangst te nemen, in welk geval
de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van koper
komen. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld. Bij weigering van
inontvangstneming van de goederen zal verkoper deze tot 30 dagen na aanbiedingen opslaan. Hij zal
koper schriftelijk berichten dat deze de goederen kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na
ommekomst van deze termijn is verkoper gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of
anderszins daarover te beschikken.
Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is geldt als zodanig een termijn van vier
maanden, ingaande de dag waarop de koopovereenkomst gesloten is. Na verloop van deze termijn,
dan wel van de overeengekomen afroeptermijn heeft verkoper het recht zonder inachtneming van
enige krediettermijn betaling van de op afroep verkochte goederen te vorderen.

Artikel 4. VERTRAAGDE LEVERING

Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, generlei recht op
schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst.
Wanneer nochtans bij de overeenkomst is bedongen, dat de levering op een bepaald tijdstip zal
geschieden en koper aan verkoper schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn in geen geval mag
worden overschreden, dan is koper gerechtigd, om na het verstrijken van de overeengekomen termijn
zonder dat levering heeft plaatsgevonden, de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te
Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden VVVH versie maart 2019
ontbinden, onverminderd kopers recht op schadevergoeding behoudens in geval van overmacht aan de
zijde van verkoper. Hij is verplicht verkoper hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.
Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 5. OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan
der overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der
overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals: oorlog of oorlogsgevaar,
onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke
mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in
fabrieken of magazijnen en uitsluitingen, zomede toeleveranciers of producenten die, op welke grond
dan ook – geheel of gedeeltelijk – hun verplichtingen jegens verkoper niet nakomen.
In geval van overmacht heeft verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden
te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

Artikel 6. VOORUITBETALING/ZEKERHEIDSTELLING

Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van koper te verlangen
alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien koper met de verlangde
vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op verkoper rustende
leveringsplicht, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van alle schaden, kosten en
interesse door koper.

Artikel 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper tot aan het moment waarop alle
vorderingen uit deze of eerdere leveranties van verkoper op koper volledig door koper zijn gekweten.
De goederen kunnen terstond door verkoper worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn
verplichtingen heeft voldaan of verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet aan zijn
verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden
gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij
terugname blijken te hebben.
Het in dit artikel bedongen eigendomsvoorbehoud laat onverlet het feit dat het risico van het gebruik
en de opslag van de geleverde goederen, een en ander in de ruimste zin des woords, vanaf het
moment van de daadwerkelijke aflevering overgaat op koper.

Artikel 8. EMBALLAGE

Slechts binnen zes maanden na factuurdatum, franco magazijn, teruggezonden emballage, die in gave
staat is en die in rekening was gebracht, geeft recht op vergoeding van berekende waarde. Van
afkeuring van emballage wordt koper binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk kennis gegeven,
waarna deze emballage een week te zijner beschikking wordt gehouden, na afloop waarvan verkoper
vrij is zich zonder enige verplichting tot schadevergoeding daarvan te ontdoen. Niet afzonderlijk op de
factuur berekende emballage wordt door verkoper niet teruggenomen.

Artikel 9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen te voorzien van eigen naam en fabrieksmerk.
Koper erkent dat de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten,
handelsnaamrechten, etc.) met betrekking tot de van verkoper gekochte goederen, c.q. met
betrekking tot de door verkoper ter beschikking gestelde zaken als bijvoorbeeld technische
informatiebladen, reclamemateriaal etc. berusten bij verkoper, c.q. bij een van de vennootschappen
van de groep waarvan verkoper deel uitmaakt.
Koper zal deze rechten eerbiedigen en is gehouden zich ter zake te gedragen conform de door
verkoper gegeven instructies.
Voorzover koper constateert dat op de intellectuele eigendomsrechten als in dit artikel bedoeld inbreuk
wordt gemaakt door derden, is koper gehouden verkoper daarvan direct op de hoogte te stellen.
Het is koper niet toegestaan enig merk of ander onderscheidingsteken van verkoper te gebruiken als
(onderdeel van) een internetdomeinnaam of alfanumeriek telefoonnummer.
Koper verleent aan verkoper toestemming om alle van koper afkomstige (verkoop-) informatie in een
databank op te nemen en te gebruiken. Alle rechten op deze databank berusten bij de verkoper.

Artikel 10. KLACHTEN

1. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen. Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden VVVH versie maart 2019

2. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl koper het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen.

3. Klachten betreffende manco's, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen na aflevering der goederen.

4. Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen
nadat koper de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft ontdekt, doch in geen geval
later dan zes maanden na levering van de goederen. Indien op de verpakking een kortere termijn
van houdbaarheid is vermeld dienen de klachten binnen deze termijn te worden ingediend.

5. De ondeugdelijkheid van geleverde verfproducten kan door koper - met uitsluiting van elk ander
bewijsmiddel - slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van het meest
geëigende onderdeel van TNO, waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van de in het
ongelijk gestelde partij. Voor alle overige producten geldt geen bindende bewijsregeling.

6. De schadevergoedingsplicht van verkoper terzake van ondeugdelijkheid van geleverde goederen,
voor documentatie, verwerkings- en andere adviezen, begeleiding en inspectie, zal nimmer een
bedrag te boven gaan gelijk aan 3 ½ x het factuurbedrag van het geleverde waarvan de
ondeugdelijkheid is bewezen. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade
hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden.

7. Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door de verkoper zijn geleverd.

Artikel 11. BETALINGEN

1. Koper is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum
zonder aftrek van enige korting te voldoen. Verrekening met enige vordering op verkoper is
uitgesloten.
2. Indien in het factuurbedrag uitdrukkelijk een kredietbeperkingstoeslag is opgenomen, wordt deze
geacht tot het factuurbedrag te behoren en mag deze uitsluitend in mindering worden gebracht
indien de factuur voor het overige binnen 30 dagen na factuurdatum is betaald.
3. Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niét tijdig voldoet, is hij aan verkoper een rente
verschuldigd van 1¼% van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de
betalingstermijn is overschreden.
Indien op enig moment de wettelijke rente ex artikel 6: 119 a. B.W. hoger is dan de rente die
verschuldigd is krachtens de in dit lid opgenomen renteclausule, is verkoper gerechtigd aanspraak
te maken op de rente krachtens artikel 6: 119 a. B.W., waarbij de rente zal worden berekend op de
wijze als aangegeven in bedoeld artikel.
4. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door verkoper aangegeven wijze zijn verricht.
Het staat verkoper vrij door hem ontvangen betalingen af te boeken op de openstaande kosten, de
vervallen rente en op de oudste openstaande facturen, ook indien koper heeft aangegeven dat een
betaling bedoeld is te worden afgeboekt op een bepaalde factuur of uit het overgemaakte bedrag
blijkt dat koper beoogde een bepaalde factuur te voldoen.
5. Indien koper doordat de betalingstermijn is verstreken in verzuim is, is verkoper gerechtigd het
hem toekomende bedrag in rechte in te vorderen, zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling
wordt verlangd.
Verkoper heeft het recht alle met koper gesloten overeenkomsten te ontbinden indien koper de
verplichting uit een met verkoper gesloten overeenkomst niet nakomt, wanneer aan koper
surseance van betaling wordt verleend, dan wel indien koper in staat van faillissement wordt
verklaard.
6. Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle kosten te vorderen, die door
niet-betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke
inningskosten.
7. Buitengerechtelijke inningskosten zijn door koper verschuldigd in elk geval, waarin verkoper zich
voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde. Zij bedragen 12% van het te
vorderen bedrag, zijnde het factuurbedrag vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3 van
dit artikel, met een minimum van € 11,50. Indien koper de hoofdsom, vermeerderd met de
opgelopen rente en verhoogd met buitengerechtelijke inningskosten, betaalt binnen 14 dagen
nadat hem de schriftelijke aanmaning tot betaling is toegezonden door een derde, aan wie
verkoper de invordering heeft opgedragen, dan bedragen de buitengerechtelijke inningskosten 5%
van het verschuldigde bedrag, zijnde het factuurbedrag, vermeerderd met de opgelopen rente
volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum van € 11,50.
Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden VVVH versie maart 2019
8. Verkoper is niet gehouden aan te tonen dat hij in de uitgave aan buitengerechtelijke inningskosten is vervallen. Indien verkoper het faillissement van koper aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag, en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd.

Artikel 12. GESCHILLEN

Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage mochten hebben onderworpen zullen alle geschillen (kort eding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen), welke tussen partijen mochten ontstaan naar aaniding van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden of van nadere overeenkomsten, bij uitsluiting berecht worden door de rechtbank in het arrondissement waarbinnen verkoper is gevestigd, voorzover het geschil tot de competentie van een rechtbank behoort en de wet niet bij regels van dwingend recht een andere rechtbank daarvoor bevoegd verklaard heeft.

Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands recht.

-----

De Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Verfgroothandelaren in
Nederland (VVVH) zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in Amsterdam op 24
januari 2003 onder depotnr. 25/2003.

Silkplaster | © 2023 alle rechten voorbehouden